top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor activiteiten met de (bezoek)honden van DOEN!
Datum: 13 Maart 2023
Versie: 1.0

Artikel 1. Geleverde dienst. 

Speelmomenten en workshops:  

  • DOEN! levert activiteiten waarin contact gemaakt wordt met een of meerdere (bezoek)honden van DOEN!. Dit contact kan bestaan uit observeren, aanraken, spelen, verzorgen, wandelen, etc. met de hond. Vooraf zal door middel van informatie voorziening op de website of social media, of via persoonlijk of telefonisch contact bepaald worden welke activiteiten er geboden worden. Tijdens het leveren van de activiteiten wordt constant gekeken wat binnen de mogelijkheden van de klant ligt in het contact met de (bezoek)hond en wordt daar de activiteit op afgestemd. In dezelfde mate wordt er rekening gehouden met het welzijn van de (bezoek)hond. Indien nodig worden de activiteiten aangepast aan de mate van rust of anderszins de (bezoek)hond nodig heeft. Hierdoor kunnen activiteiten soms afwijken van de planning.

  • Klanten dienen de (bezoek)hond met respect te behandelen en diens welzijn te waarborgen.

  • Activiteiten dienen vooraf gereserveerd te worden.

  • Indien men niet naar de activiteit kan komen wegens ziekte of anderszins, dient dit gemeld te worden bij DOEN!. Bij voorkeur telefonisch.  

  • Er wordt geen geld terug gegeven. Reserveringen kunnen wel doorgegeven worden aan andere personen.

  • Indien er niet op afspraak verschenen wordt staat het DOEN! vrij een volgende reservering te weigeren of annuleren. 

  • Indien DOEN! de activiteit door omstandigheden annuleert, zal het betaalde bedrag teruggestort worden.

Artikel 2. Privacy. 

DOEN! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit artikel omschreven. DOEN! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

–Voor-en achternaam 

–Adresgegevens 

–Telefoonnummer 

–E-mailadres 

–IP-adres 

–Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via social media en telefonisch.  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijkegegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doendoetgoed.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

DOEN! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

–Het afhandelen van uw betaling 

–Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

–U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

–U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

–Om goederen en diensten bij u af te leveren 

–DOEN! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DOEN!, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

  

DOEN! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOEN! en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doendoetgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DOEN! wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsDOEN! verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DOEN! via e-mail. Uwgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Kliederschuur de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met DOEN! met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.DOEN! behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DOEN! dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DOEN! te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. DOEN! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DOEN! via telefoonnummer 06-19771825 of via een e-mail aan info@doendoetgoed.nl 

  

Artikel 3. Prijzen, facturering en betaling. 

-Kosten worden gerekend zoals op de website vermeld.  

-Prijzen mogen ten alle tijden aangepast worden. Na reservering wordt de prijs gehanteerd die ten tijde van de reservering geldig was.  

-Indien er sprake is van een offerte, dan is de daarop overeengekomen prijs geldig. 

-Betaling kan via ideal, PIN, cash, een betaalverzoek of overschrijving, afhankelijk van de gekozen activiteit.

 
 

Artikel 4: Aansprakelijkheid. 

- De (bezoek)honden van DOEN! worden periodiek preventief behandeld voor wormen en vlooien, volgens algemeen advies. Het is echter nooit mogelijk om volledig te garanderen dat de (bezoek)honden volledig worm en vlooi vrij zijn.

- DOEN! is niet aansprakelijk voor vlekken of andere schade aan kleding, schoenen of anders. Geadviseerd wordt om oude kleding en eventueel ook oude schoenen te dragen.

-DOEN! is niet aansprakelijk voor schade van de klant (en/of diens ouders/verzorgers) ten gevolg of naar aanleiding van zijn diensten of andere zaken zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.

-Kinderen vanaf 4 jaar mogen zonder begeleiding van ouders/verzorgers deelnemen: wij adviseren altijd om een telefoonnummer achter te laten en bereikbaar te zijn zodat wij contact kunnen opnemen indien nodig. Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om een juiste inschatting te maken of het kind zonder begeleiding van ouders/verzorgers deel kan nemen. 

bottom of page