top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: speelmomenten/workshops en kinderfeestjes.

 

Datum: 24 Januari 2023

Versie: 1.3

 

Artikel 1. Geleverde dienst.

Speelmomenten en workshops: 

 • De speelmomenten en workshops van DOEN! omvatten een vooraf gespecificeerde duur, zoals omschreven op de website www.doendoetgoed.nl/book-online. Gedurende deze tijd biedt DOEN! een verscheidenheid aan activiteiten waarmee gespeeld kan worden door de kinderen die gereserveerd hebben en diens ouders/verzorgers. Het staat DOEN!  vrij om naar eigen goeddunken deze activiteiten op te zetten, aan te passen, te combineren of te staken. 

 • Speelmomenten en workshops dienen vooraf gereserveerd te worden via www.doendoetgoed.nl/book-online

 • Indien men niet naar de workshop of het speelmoment kan komen wegens ziekte of anderszins, dient dit gemeld te worden bij DOEN!. Bij voorkeur telefonisch.

 • Er wordt geen geld terug gegeven. Reserveringen kunnen wel doorgegeven worden aan andere personen. Ook mag men de reservering eenmalig doorschuiven naar een ander speelmoment/workshop van dezelfde prijs of goedkoper. Eventueel verschil in prijs wordt niet terugbetaald. Het doorschuiven naar een ander speelmoment/workshop dient te gebeuren binnen eenn tijdsbestek van 2 maanden. Na 2 maanden komt het recht tot doorschuiven te vervallen.

 • Indien er niet op afspraak verschenen wordt staat het DOEN! vrij een volgende reservering te weigeren of annuleren.

 • Indien DOEN! het speelmoment of de workshop door omstandigheden annuleert, zal het betaalde bedrag teruggestort worden of mag de reservering in overleg doorgeschoven worden naar een ander speelmoment/workshop.

Workshops en kinderfeestjes op een externe locatie:

 • De speelmomenten en workshops van DOEN! omvatten een vooraf gespecificeerde duur, zoals per e-mail en/of offerte overeengekomen. Gedurende deze tijd biedt DOEN! een verscheidenheid aan activiteiten en toelichting. Het staat DOEN!  vrij om naar eigen goeddunken deze activiteiten op te zetten, aan te passen, te combineren of te staken. 

 • DOEN! is zelf verantwoordelijk voor het voorzien in de benodigde materialen voor de workshops. Het staat DOEN! echter vrij om gebruik te maken van de op de externe locatie aanwezige voorzieningen zoals poets materialen en standaard knutsel materiaal zoals scharen, stiften, (school)verf en lijm.

 • DOEN! draagt zorg voor het schoon en netjes achterlaten van de ruimte die ter beschikking gesteld is. De klant wordt gevraagd hierin te ondersteunen.

 • DOEN! draagt zorg voor het voorkomen van vlekken of schade aan meubels en andere in de ruimte aanwezige items. Echter kan het tijdens creatieve activiteiten voorkomen dat er iets permanent vies wordt of schade oploopt. DOEN! kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 • Workshops op een externe dienen vooraf gereserveerd te worden per e-mail, telefonisch of na persoonlijk contact. U ontvangt hiervan altijd een e-mail met bevestiging of offerte en factuur. 

 • Indien de workshop geannuleerd wordt door de klant, wordt er geen geld terug gegeven. Indien de workshop minimaal 48 uur vantevoren is geannuleerd kan er in overleg een andere datum overeengekomen worden.

 • Indien DOEN! het speelmoment of de workshop door omstandigheden zoals ziekte annuleert, zal het betaalde bedrag teruggestort worden of mag de reservering in overleg doorgeschoven worden naar een andere datum.

Kinderfeestjes: 

 • Kinderfeestjes bij DOEN! hebben doorgaans een duur van 2 uur. In overleg kan hier met wederzijds goedkeuren vanaf geweken worden. 

 • In overleg met ouders/verzorgers stelt DOEN! de inhoud van het kinderfeestje samen. Dit zal altijd per e-mail ter bevestiging aan de ouders/verzorgers verzonden worden. Na akkoord van ouders/verzorgers zal er een factuur verzonden worden. Deze dient binnen de op de factuur vermelde termijn betaald te worden. Indien dit niet geschied, zal het kinderfeestje geannuleerd worden door DOEN! 

 • Na de vervaldatum van de betalingstermijn kan er niet meer geannuleerd worden. Het is wel mogelijk om bij een geldige reden het kinderfeestje te verzetten naar een andere datum in overleg. 

 • DOEN! is verplicht de activiteiten zoals vooraf afgesproken te leveren op de afgesproken tijd en plaats. Echter wanneer onvoorziene omstandigheden (te denken valt bijvoorbeeld aan het weer) een of enkele activiteiten onmogelijk maakt, staat het DOEN! vrij om een alternatief aan te bieden. DOEN! dient dit vooraf te overleggen met ouders/verzorgers indien dit redelijkerwijs mogelijk is binnen het tijdsbestek. 

 • Bij kinderfeestjes wordt van ouders/verzorgers verwacht dat ze helpen met: 

 • Kinderen ondersteunen bij creatieve activiteiten waar nodig; 

 • Inspringen indien er onderling conflict is bij de kinderen; 

 • De tafel vrij maken indien nodig; 

 • Kinderen helpen bij toiletgang (indien nodig) en handen wassen en eventueel omkleden achteraf. 

 

Artikel 2. Privacy.

DOEN! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit artikel omschreven. DOEN! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

–Voor-en achternaam

–Adresgegevens

–Telefoonnummer

–E-mailadres

–IP-adres

–Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via social media en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijkegegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doendoetgoed.nl dan verwijderen wij deze informatie.

DOEN! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–Het afhandelen van uw betaling

–Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–Om goederen en diensten bij u af te leveren

–DOEN! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DOEN!, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

DOEN! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOEN! en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doendoetgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DOEN! wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsDOEN! verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DOEN! via e-mail. Uwgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Kliederschuur de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met DOEN! met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.DOEN! behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DOEN! dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DOEN! te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. DOEN! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DOEN! via telefoonnummer 06-19771825 of via een e-mail aan info@doendoetgoed.nl

Artikel 3. Prijzen, facturering en betaling.

-Kosten worden gerekend zoals op de website vermeld.

-Prijzen mogen ten alle tijden aangepast worden. Na reservering wordt de prijs gehanteerd die ten tijde van de reservering geldig was.

-Indien er sprake is van een offerte, dan is de daarop overeengekomen prijs geldig.

-Betaling kan via Ideal, of indien samen overeengekomen via PIN, cash, een betaalverzoek of overschrijving.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

-Bij DOEN! werken we met materialen die ongebruikelijk zijn en daarom niet altijd getest op veiligheid. Mede hierdoor is toezicht houden door ouders/begeleiders voor kinderen onder de 4 jaar verplichten valt de veiligheid onder verantwoordelijkheid van deze ouder/begeleider.

-Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wasbare verf en andere materialen die geen vlekken in kleding achterlaten. Het kan echter voorkomen dat er toch gekozen wordt voor een niet wasbaar materiaal (te denken valt aan bijvoorbeeld ecoline) of dat wasbare verf onverhoopt toch permanente vlekken geeft. DOEN! is niet aansprakelijk voor vlekken of andere schade aan kleding, schoenen of anders. Geadviseerd wordt om oude kleding en eventueel ook oude schoenen te dragen.

-DOEN! draagt er zorg voor om voor de activiteiten voor baby’s en jonge kinderen die mogelijk materialen in de mond stoppen, zoveel mogelijk gebruik te maken van veilige, eetbare of niet-giftige materialen en verf. Toch dienen ouders/verzorgers hun kind niet zonder toezicht te laten.

-DOEN! is niet aansprakelijk voor schade van het kind en/of diens ouders/verzorgers ten gevolg of naar aanleiding van zijn diensten of andere zaken zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.

-Er kan gebruik gemaakt worden van materialen waar een deelnemer (kind of ouder/verzorger) allergisch voor is. Te denken valt bijvoorbeeld aan tarwebloem en gras. Allergieën kunnen minimaal 24 uur vantevoren door gegeven worden en dan zal DOEN! hier rekening mee houden in het aanbod tijdens het gereserveerde speelmoment of kinderfeestje. DOEN! kan echter niet garanderen dat er geen sporen van allergieopwekkende materialen aanwezig zullen zijn.

-Kinderen vanaf 4 jaar mogen zonder begeleiding van ouders/verzorgers deelnemen: wij adviseren altijd om een telefoonnummer achter te laten en bereikbaar te zijn zodat wij contact kunnen opnemen indien nodig. Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om een juiste inschatting te maken of het kind zonder begeleiding van ouders/verzorgers deel kan nemen.

bottom of page